รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 (Record Date)

ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 978,750,000 45.00
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 148,980,460 6.85
3 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 108,503,293 4.99
4 สำนักงานประกันสังคม 101,870,550 4.68
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,671,380 1.23
6 นายประทีป ตั้งมติธรรม 24,372,050 1.12
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 23,180,101 1.07
8 นายมิน เธียรวร 23,000,000 1.06
9 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 9,029,900 0.42
10 นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 9,000,000 0.41
รวม 1,453,357,734 66.83
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 721,642,251 33.17
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,174,999,985 100.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
จำนวนราย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 52,273 2,082,028,428 95.73
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 151 92,971,557 4.27
รวมทั้งสิ้น 52,424 2,174,999,985 100.00
* ข้อบังคับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า " ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"

(1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกตามรายชื่อที่รวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด