Q&A คำถามที่พบบ่อยนักลงทุนสัมพันธ์ Ratch

1. วิสัยทัศน์ของ Ratch คืออะไร

เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก2. พันธกิจของ Ratch คืออะไร

พันธกิจของ Ratch แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้3. Ratch มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

Ratch มีกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์หลัก 3G ดังนี้4. ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Ratch

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท และได้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 45 ใช้ชื่อว่า "บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)" และชื่อหลักทรัพย์ "RATCH" ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถจำแนกธุรกิจในการลงทุนของบริษัทฯ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไฟฟ้าและพลังงาน และธุรกิจบริการสุขภาพ5. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจของ Ratch

ธุรกิจของ Ratch แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไฟฟ้าและพลังงาน และธุรกิจบริการสุขภาพ โดย6. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

        โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ นั้นมาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment : AP) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) และ รายได้ตามสัญญาเช่า (Revenue from Lease Contract) สำหรับโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจะมาจากการขายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยโครงสร้างรายได้พื้นฐานประกอบด้วยค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment : CP) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving : FS) และค่าพลังไฟฟ้าและค่าไอน้ำที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายได้พื้นฐานของโรงไฟฟ้าราชบุรี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

 1. ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment: AP)

  รายได้ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า กำหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ในการดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามที่ กฟผ.กำหนด

 2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP)

  รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ
          1) ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Payment)
          2) ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบำรุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment)

 3. รายได้ตามสัญญาเช่า (Revenue from Lease Contract)

  รายได้ตามสัญญาเช่า คือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนของการกู้เงินและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยบันทึกบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

  นอกจากรายได้หลักจากค่าขายไฟฟ้าที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแล้ว บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้ค่าขายไฟฟ้าจากบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยขายกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ขณะที่กระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจะถูกจำหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

  โครงสร้างรายได้พื้นฐานของโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ

  1. ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบำรุงรักษา และปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง
  3. ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving: FS) ได้รับสำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในแต่ละเดือนในอัตราการประหยัดการใช้เชื้อเพลิงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  4. ค่าพลังไฟฟ้าและค่าไอน้ำที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้ค่าขายไฟฟ้าจากบริษัทราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีรายได้หลักจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้างรายได้พื้นฐานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย

  1. ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบำรุงรักษา เป็นต้น

  สำหรับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ RAC คำนวณโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้คูณกับราคาค่าไฟต่อหน่วยการผลิต

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโครงการร่วมค้าที่ลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น ๆ รวมถึงรายได้อื่น อาทิ เช่น รายได้ค่าบริการการจัดการ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตามตารางโครงสร้างรายได้ดังนี้

ประเภทของรายได้
ดำเนินการโดย
การถือหุ้นของ
บริษัทฯ
ร้อยละ
รายได้
2564 2563 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 99.99 28,992.37 65.46 26,839.80 67.91 31,901.76 73.81
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100.00 3,734.35 8.43 2,684.83 6.79 2,990.26 6.92
บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 99.97 2,219.38 5.01 2.065.88 5.23 495.38 1.15
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด(มหาชน) 51.00 239.41 0.54 - - - -
Fareast Renewable Development Pte. Ltd. * 90.00 (23.29) (0.05) - - - -
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด 99.99 69.26 0.16 62.03 0.16 53.71 0.12
รายได้ตามสัญญาเช่า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 99.99 1,953.58 4.41 2,553.21 6.46 2,923.23 6.76
Fareast Renewable Development Pte. Ltd. * 90.00 141.72 0.32 - - - -
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด 40.00 3,415.67 7.71 3,035.99 7.68 2,623.52 6.07
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด 25.00 219.03 0.49 152.30 0.39 82.82 0.19
Perth Power Partnership (Kwinana) 30.00 (86.69) (0.20) (176.65) (0.45) 34.91 0.08
An Binh Energy and Infrastructure Fund 49.00 70.40 0.16 125.19 0.32 - -
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 40.00 195.50 0.44 202.30 0.51 208.78 0.48
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด 40.00 154.64 0.35 125.40 0.32 67.21 0.16

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ซื้อหุ้นใน Fareast Renewable Development Pte. Ltd. เพิ่มเติมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 90ประเภทของรายได้
ดำเนินการโดย
การถือหุ้นของ
บริษัทฯ
ร้อยละ
รายได้
2564 2563 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 35.00 121.80 0.27 113.88 0.29 62.66 0.14
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 33.33 303.43 0.69 (73.46) (0.19) 180.60 0.42
บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด 25.00 553.31 1.25 (70.77) (0.18) (272.30) (0.63)
Fareast Renewable Development Pte. Ltd. * 50.00 236.24 0.53 213.25 0.54 158.45 0.37
บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด 49.00 168.52 0.38 203.98 0.52 197.83 0.46
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด 40.00 32.74 0.07 31.86 0.08 34.61 0.08
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด 40.00 30.75 0.07 33.31 0.08 33.49 0.08
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด 40.00 32.88 0.07 31.38 0.08 31.56 0.07
บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด 10.71 (0.29) - - - - -
บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด 20.00 23.47 0.05 19.44 0.05 29.44 0.07
บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด 20.00 19.24 0.04 14.39 0.03 24.20 0.05
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด 40.00 29.96 0.07 40.49 0.10 39.09 0.09
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด 40.00 (0.01) - (0.01) - (0.01) -
Yandin WF Holdings Pte. Ltd. 70.00 106.65 0.24 28.29 0.07 (34.21) (0.08)
บริษัท เอเชีย น้ำประปา จำกัด 40.00 3.03 0.02 3.17 0.01 0.38 -
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด 51.00 (25.70) (0.06) (16.14) (0.04) (0.10) -
บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด 35.00 (22.80) (0.05) (11.97) (0.03) (2.26) (0.01)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 15.53 (121.11) (0.27) - - - -
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด 50.00 27.93 0.06 20.41 0.05 18.94 0.04
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด 37.50 197.16 0.45 187.72 0.47 285.77 0.66

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ซื้อหุ้นใน Fareast Renewable Development Pte. Ltd. เพิ่มเติมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 90ประเภทของรายได้
ดำเนินการโดย
การถือหุ้นของ
บริษัทฯ
ร้อยละ
รายได้
2564 2563 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
PT Medco Ratch Power Riau 49.00 224.84 0.51 159.73 0.40 163.00 0.38
บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด 40.00 (5.46) (0.01) (2.63) (0.01) - -
บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ** 51.00 (14.70) (0.03) (7.80) (0.02) - -
Nexif Ratch Energy Singapore Pte. Ltd. 49.00 (30.68) (0.07) (12.69) (0.03) - -
RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. 63.80 (11.98) (0.03) - - - -
NEXIF Energy BT Pte. Ltd. 50.00 (4.16) (0.01) - - - -
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด 10.00 32.20 0.07 118.96 0.30 - -
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด 10.00 29.48 0.07 111.02 0.28 - -
Siphandone-RATCH Lao Co., Ltd. 25.00 (2.89) (0.01) - - -
รายได้ค่าบริการการจัดการ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 222.85 0.51 275.25 0.70 244.24 0.57
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด 99.99 1.45 - 1.06 - - -
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 45.13 0.10 45.78 0.12 89.38 0.21
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 99.99 46.00 0.10 52.31 0.13 60.78 0.14
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100.00 1.32 - 8.38 0.02 29.83 0.07

หมายเหตุ: ** เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮถดิ้ง จำกัด ร้อยละ 49 คงเหลือร้อยละ 51ประเภทของรายได้
ดำเนินการโดย
การถือหุ้นของ
บริษัทฯ
ร้อยละ
รายได้
2564 2563 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100.00 110.85 0.25 49.54 0.13 20.32 0.05
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 99.99 0.07 - 1.25 - 2.77 0.01
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด(มหาชน) 51.00 0.10 - - - - -
Fareast Renewable Development Pte. Ltd. * 90.00 0.04 - - - - -
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด 99.99 1.79 - 1.59 - 2.17 0.01
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด 99.99 0.05 - 0.55 - 0.20 -
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด 99.99 - - 0.01 - 0.03 -
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100.00 - - - - 0.02 -
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด 99.99 - - - - 0.01 -
บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ** 99.99 - - - - 0.01 -
เงินปันผลรับ
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด 99.99 31.34 0.07 33.46 0.08 55.59 0.13
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเวชั่น จำกัด 100.00 24.98 0.06 26.71 0.07 44.40 0.10
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2.51 0.01 1.01 - 0.89 -
รายได้อื่น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 99.99 105.02 0.24 161.81 0.41 45.94 0.11
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100.00 - - 0.19 - 11.07 0.03

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ซื้อหุ้นใน Fareast Renewable Development Pte. Ltd. เพิ่มเติมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 90
** เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท หินกองเพาเวอร์โซลติ๊ง จำกัด ร้อยละ 49 คงเหลือร้อยละ 51ประเภทของรายได้
ดำเนินการโดย
การถือหุ้นของ
บริษัทฯ
ร้อยละ
รายได้
2564 2563 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13.83 0.03 5.01 0.01 8.44 0.02
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด 99.99 0.06 - 0.18 - 0.73 -
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100.00 - - - - 0.31 -
บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 99.97 152.19 0.34 5.19 0.01 0.30 -
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 100.00 119.70 0.27 46.62 0.12 - -
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด(มหาชน) 51.00 7.10 0.02 - - - -
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด 99.99 0.06 - - - - -
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - - - - - 269.92 0.62
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์เปอเรชัน จำกัด 100.00 177.67 0.40 - - - -
รวม 44,293.29 100.00 39,521.99 100.00 43,220.07 100.00


7. เงินปันผล

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Ratch

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.1 การประชุมผู้ถือหุ้นมีกี่ช่องทาง (Ratch)

2 ช่องทาง คือ
1. ประชุม ณ สถานที่วันเวลาที่กำหนด
2. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดจะประกาศในภายหลัง

8.2 หากไม่สามารถร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

8.3 จะออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไร

บริษัทฯ กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกรายจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยวิธีการที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนคือจะใช้การยกมือหากไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปรับบัตรลงคะแนน และจะทำการนับคะแนนเสียง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode9. การได้รับข่าวสารจากบริษัทฯ

9.1 จะสามารถดูข้อมูลของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ได้ที่ไหน

นักลงทุนสามารถดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ Ratch Group ได้ที่ www.ratch.co.th10. อยากติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ทำอย่างไร

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อ Tel. : 0 2794 9841-3
Fax : 0 2794 9888 ต่อ 9841
E-mail : IR@ratch.co.th