นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ด้วย

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประจำปี
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ หลังจากหักสำรอง ตามกฎหมาย (ล้านบาท)/1
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น
ร้อยละการจ่าย เงินปันผล
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
2544
3,060
2,907
2.00
49.9
1,450
1,450
1.00
2545
4,729
4,492
3.10
48.4
2,175
1,450
1.50
2546
5,424
5,153
3.55
49.2
2,537
1,450
1.75
2547
6,066
6,162
4.47
47.1
2,900
1,450
2.00
2548
6,487
5,763
4.18
50.3
2,900
1,450
2.00
2549
6,106
5,955
4.21
51.1
3,045
1,450
2.10
2550
5,829
5,829
4.02
52.2
3,045
1,450
2.10
2551
6,493
6,493
4.48
49.1
3,190
1,450
2.20
2552
6,740
6,740
4.65
48.4
3,263
1,450
2.25
2553
5,220
5,220
3.60
62.5
3,263
1,450
2.25
2554
4,849
4,849
3.34
67.3
3,263
1,450
2.25
2555
7,726
7,726
5.33
42.6
3,292
1,450
2.27
2556
6,514
6,514
4.27
53.2
3,292
1,450
2.27
2557
6,279
6,279
4.33
52.42
3,292
1,450
2.27
2558
3,188
3,188
2.20
103.3
3,292
1,450
2.27
2559
6,166
6,166
4.25
55.27
3,408
1,450
2.35
2560
6,038
6,038
4.16
57.63
3,480
1,450
2.40
2561
5,588
5,588
3.85
62.28
3,480
1,450
2.40
2562
5,963
5,963
4.11
58.36
3,480
1,450
2.40
2563
6,287
6,287
4.34
55.36
3,480
1,450
2.40
2564
7,772
7,772
5.36
46.64
3,625
1,450
2.50

/1บริษัทฯ จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549