To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ด้วย

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประจำปี
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ หลังจากหักสำรอง ตามกฎหมาย (ล้านบาท)/1
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น
ร้อยละการจ่าย เงินปันผล
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
2544
3,060
2,907
2.00
49.9
1,450
1,450
1.00
2545
4,729
4,492
3.10
48.4
2,175
1,450
1.50
2546
5,424
5,153
3.55
49.2
2,537
1,450
1.75
2547
6,066
6,162
4.47
47.1
2,900
1,450
2.00
2548
6,487
5,763
4.18
50.3
2,900
1,450
2.00
2549
6,106
5,955
4.21
51.1
3,045
1,450
2.10
2550
5,829
5,829
4.02
52.2
3,045
1,450
2.10
2551
6,493
6,493
4.48
49.1
3,190
1,450
2.20
2552
6,740
6,740
4.65
48.4
3,263
1,450
2.25
2553
5,220
5,220
3.60
62.5
3,263
1,450
2.25
2554
4,849
4,849
3.34
67.3
3,263
1,450
2.25
2555
7,726
7,726
5.33
42.6
3,263
1,450
2.27
2556
6,514 /2
6,514
4.27
53.2
3,292
1,450
2.27
2557
6,279 /2
6,279
4.33
52.42
3,292
1,450
2.27
2558
3,188 /2
3,188
2.20
103.3
3,292
1,450
2.27
2559
6,166 /2
6,166
4.25
55.27
3,408
1,450
2.35
2560
6,107 /2
6,107
4.21
56.99
3,480
1,450
2.40

/1บริษัทฯ จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549

/2กำไรสำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือไม่ และกำหนดให้นำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

/3เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการ ดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560