บริษัท

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2794 9999
โทรสาร : 0 2794 9998

เว็บไซต์ : www.ratch.co.th
อีเมล์ : contactinfo@ratch.co.th
ทะเบียนเลขที่. 0107543000031

ประเภทธุรกิจ: ลงทุน พัฒนา และดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ทุนจดทะเบียน (บาท): 21,749,999,850
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท): 10
ทุนชำระแล้ว (บาท): 21,749,999,850

สถานะ

1. บริษัทฯ มีกำลังผลิตตามสัดส่วนรวม 9,115.04 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ณ เดือนธันวาคม 2564) ประกอบด้วย

1.1 โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว รวม 7,181.20 เมกะวัตต์เทียบเท่า

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ 4,453.72 เมกะวัตต์

 1. โรงไฟฟ้าราชบุรี กำลังการผลิตตามสัดส่วน 3,645.00 เมกะวัตต์
 2. โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ กำลังการผลิตตามสัดส่วน 372.50 เมกะวัตต์
 3. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชโคเจนเนอเรชั่น จำกัด กำลังการผลิตตามสัดส่วน 119.11 เมกะวัตต์
 4. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น กำลังการผลิตตามสัดส่วน 93.60 เมกะวัตต์
 5. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด กำลังการผลิตตามสัดส่วน 55.65 เมกะวัตต์
 6. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด กำลังการผลิตตามสัดส่วน 34.73 เมกะวัตต์
 7. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ส่วนขยาย) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 23.99 เมกะวัตต์
 8. โรงไฟฟ้าสหโคเจน (ชลบุุรี) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 109.14 เมกะวัตต์

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ 94.57 เมกะวัตต์

 1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรเสนา) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 1.47 เมกะวัตต์
 2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรใหญ่) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 5.51 เมกะวัตต์
 3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรทอง) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 3.36 เมกะวัตต์
 4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรย้อย) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 1.75 เมกะวัตต์
 5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรประปา) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 4.25 เมกะวัตต์
 6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรสะพาน 1) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 2.75 เมกะวัตต์
 7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรสะพาน 2) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 1.08 เมกะวัตต์
 8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (ไทรตาโต้ง) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 0.56 เมกะวัตต์
 9. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด กำลังการผลิตตามสัดส่วน 2.88 เมกะวัตต์
 10. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด กำลังการผลิตตามสัดส่วน 2.88 เมกะวัตต์
 11. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด กำลังการผลิตตามสัดส่วน 2.88 เมกะวัตต์
 12. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิตตามสัดส่วน 20.70 เมกะวัตต์
 13. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิตตามสัดส่วน 20.70 เมกะวัตต์
 14. โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด กำลังการผลิตตามสัดส่วน 3.96 เมกะวัตต์
 15. โรงไฟฟ้าสหโคเจน กรีน กำลังการผลิตตามสัดส่วน 4.89 เมกะวัตต์
 16. โรงไฟฟ้าสหกรีน ฟอเรสท์ กำลังการผลิตตามสัดส่วน 2.87 เมกะวัตต์
 17. อิมแพค โซล่าร์ กำลังการผลิตตามสัดส่วน 6.43 เมกะวัตต์
 18. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดย BAFS กำลังการผลิตตามสัดส่วน 5.65 เมกะวัตต์

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 2,447.27 เมกะวัตต์

 1. โรงไฟฟ้าของ RATCH-Australia Corporation Limited ประเทศออสเตรเลีย กำลังการผลิตตามสัดส่วน 1,214.89 เมกะวัตต์
 2. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ยูนิต 1-3 สปป.ลาว กำลังการผลิตตามสัดส่วน 751.20 เมกะวัตต์
 3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 สปป.ลาว กำลังการผลิตตามสัดส่วน 153.75 เมกะวัตต์
 4. โครงการโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว กำลังการผลิตตามสัดส่วน 102.50 เมกะวัตต์
 5. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Asahan-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังการผลิตตามสัดส่วน 86.20 เมกะวัตต์
 6. โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กำลังการผลิตตามสัดส่วน 136.71 เมกะวัตต์
 7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นโดย BAFS กำลังการผลิตตามสัดส่วน 2.02 เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 185.64 เมกะวัตต์

 1. กำลังการผลิตตามสัดส่วนเงินลงทุนใน EDL-Generation Public Company สปป. ลาว จำนวน 185.64 เมกะวัตต์

1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา รวม 1,933.84 เมกะวัตต์

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ 802.75 เมกะวัตต์

 1. โรงไฟฟ้าหินกอง กำลังการผลิตตามสัดส่วน 714 เมกะวัตต์
 2. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง กำลังการผลิตตามสัดส่วน 45.08 MW
 3. โรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ในจังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิตตามสัดส่วน 12.48 MW
 4. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (ส่วนขยาย) กำลังการผลิตตามสัดส่วน 31.19 MW

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 1,131.09 เมกะวัตต์

 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังการผลิตตามสัดส่วน 145.15 เมกะวัตต์
 2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังการผลิตตามสัดส่วน 930.78 เมกะวัตต์
 3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม Thanh Phong ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กำลังการผลิตตามสัดส่วน 15.16 MW
 4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม Nexif Ben Tre ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กำลังการผลิตตามสัดส่วน 40 เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค

 1. ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
 2. ผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว
 3. ลงทุนในธุรกิจโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 4. ลงทุนในธุรกิจพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ Internet of Things
 5. ให้บริการจัดเก็บและเติมน้ำมัน อากาศยานในสนามบินและให้บริการขนส่่งน้ำมันภาคขนส่งผ่านระบบท่อส่งน้ำมัน

ธุุรกิจบริการสุุขภาพ/บริการทางการแพทย์

 • ลงทุุนใน โรงพยาบาลเอกชนและธุุรกิจบริการสุุขภาพ ในประเทศและ สปป. ลาว
 • 2. บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 17 บริษัท

  กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

  1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
  2. บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด
  3. บริษัท ราชโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
  4. บริษัท สหโคเจน (ชลบุุรี) จำกัด (มหาชน)
  5. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
  6. บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

  กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

  1. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
  2. บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด

  กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

  1. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  3. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  4. บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  5. บริษัท Yandin WF Holdings Pty Limited
  6. บริษัท Perth Power Partnership
  7. บริษัท ราช ไชน่า พาวเวอร์ จำกัด (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)

  กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

  1. บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด
  2. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

  3. บริษัทร่วม การร่วมค้า และอื่นๆ จำนวน 48 บริษัท

  กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

  1. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
  2. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
  3. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
  4. บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
  5. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  6. บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
  7. บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด
  8. NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.
  9. บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด

  กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

  1. บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
  2. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
  3. บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
  4. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
  5. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
  6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
  7. บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
  8. บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด

  กลุ่มโครงการต่างประเทศ

  1. บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
  2. บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
  3. บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด
  4. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
  5. บริษัท PT Medco Ratch Power Riau
  6. บริษัท Fareast Renewable Development Pte. Ltd
  7. บริษัท PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)
  8. บริษัท RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.
  9. บริษัท Ecowin Energy Corporation
  10. บริษัท An Binh Energy and Infrastructure Fund
  11. บริษัท An Binh Investment Group Joint Stock Company
  12. บริษัท Thang Long Power Plant Joint Stock Company
  13. บริษัท Nexif Energy Bt Pte. Ltd.
  14. บริษัท Nexif Energy Ben Tre One Member Company Limited

  กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุุรกิจบริการสุุขภาพ/บริการทางการแพทย์

  1. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด
  2. บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด
  3. บริษัท อีแกส ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  4. บริษัท ฟูไฟมายนิ่ง จำกัด
  5. บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
  6. บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
  7. บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
  8. บริษัท เอเชีย น้ำประปา จำกัด
  9. EDL-Generation Public Company Limited (EDL-Gen)
  10. บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด
  11. บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด
  12. บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
  13. บริษัท Siphandone - RATCH Lao Co.,Ltd.
  14. บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
  15. บริษัท บริการเชื้้อเพลิงการบินกรุุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  16. บริษัท พริ้้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
  17. บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่่นแนล (ลาว) จำกัด