This printed article is located at https://investor-th.ratch.co.th/shareholder_meeting.rev

Shareholders' Meeting

 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์
pdf
108 KB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
pdf
68 KB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
70 KB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
pdf
250 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
pdf
960 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
pdf
1.16 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - QR Code รายงานประจำปี 2562
pdf
343 KB
- รายงานประจำปี 2562
pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
pdf
907 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
383 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
246 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
353 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
360 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
369 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
268 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 -แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
310 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
pdf
1.03 MB
หลักเกณฑ์
pdf
303 KB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
pdf
147 KB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
147 KB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
pdf
469 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
pdf
311 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2561
pdf
41.1 MB
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561
pdf
19.5 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
pdf
431 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
pdf
207 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
127 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
106 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
420 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
145 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
130 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
97.1 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
101 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
pdf
236 KB
ปกหลัง
pdf
124 KB
หลักเกณฑ์
pdf
128 KB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
pdf
68 KB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
70 KB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
pdf
21.4 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
pdf
267 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2560
pdf
11.3 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
pdf
227 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
pdf
97 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
129 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
112 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
160 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
162 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
128 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
97 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
100 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 - แผนที่
pdf
299 KB
ปกหลัง
pdf
116 KB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
pdf
435 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.12 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
pdf
0.07 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.07 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
21.4 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
0.28 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2559
pdf
11.3 MB
งบการเงินประจำปี 2559
pdf
18.8 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.11 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
0.12 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
0.15 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
0.15 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.11 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
0.09 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - แผนที่
pdf
0.27 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
359 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.11 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
0.06 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.06 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
19 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
0.35 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2558
pdf
16.2 MB
งบการเงินประจำปี 2558
pdf
18.9 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
pdf
0.14 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.09 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
0.10 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
0.13 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
0.13 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.14 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.06 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
0.06 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - ข่าวประชาสัมพันธ์ "งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559"
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 - แผนที่
pdf
0.29 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
349 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.07 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
0.03 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.03 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
0.21 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
0.34 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2557
pdf
9.73 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
pdf
0.20 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.09 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
0.09 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
0.14 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
0.14 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2557 ฉบับสมบูรณ์ และรายงานความยั่งยืนที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - ข่าวประชาสัมพันธ์ "งดแจกของชำร่วยงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558"
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 - แผนที่
pdf
0.17 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
349 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.09 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
pdf
0.04 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.04 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
0.43 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประชุม
pdf
1.25 MB
สิ่งที่่ส่งมาด้วย 2 - ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
pdf
6.80 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2556
pdf
25.01 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานความยั่งยืนปี 2556
pdf
6.13 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการ
pdf
0.27 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
pdf
0.19 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แบบมอบฉันทะ ก
pdf
0.07 MB
แบบมอบฉันทะ ข
pdf
0.22 MB
แบบมอบฉันทะ ค
pdf
0.25 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หลักฐานเข้าร่วมประชุม
pdf
0.16 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - มอบหมายผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.03 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน แยกส่ง TSD พิมพ์
pdf
0.04 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบขอรับรายงานประจำปี
pdf
0.02 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่
pdf
0.10 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
373 KB
หลักเกณฑ์
pdf
1.6 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.37 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
0.34 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
pdf
4.09 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประชุม
pdf
9.86 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการ
pdf
0.2 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
pdf
1.73 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แบบมอบฉันทะ ก
pdf
0.70 MB
แบบมอบฉันทะ ข
pdf
2.30 MB
แบบมอบฉันทะ ค
pdf
2.44 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หลักฐานเข้าร่วมประชุม
pdf
1.42 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - มอบหมายผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.20 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน แยกส่ง TSD พิมพ์
pdf
0.40 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบขอรับรายงานประจำปี
pdf
0.20 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่
pdf
0.10 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
pdf
629 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.11 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.04 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
pdf
0.04 MB

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2021. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.