To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
  • วีดีโอ
  • ภาพกิจกรรม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.

การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์