To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

แจ้งการเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าครั้งแรกของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2

Backมีนาคม 28, 2554

RH 172/2554

28 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งการเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าครั้งแรกของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 มาตามลำดับนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 ได้ทำการ เดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าครั้งแรก (Initial Operation Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 มีการกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนจำนวน 153.75 เมกะวัตต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนพพล มิลินทางกูร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
0 2794 9515-6
โทรสาร 0 2794 9929

Attachments

  • 2011-03-28_RATCH01_TH.pdf (Size: 45,446 bytes)