To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

Backมกราคม 14, 2554

RH 024/2554

14 มกราคม 2554

เรื่อง การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 โดยมีสาระสำคัญของโครงการและรายละเอียดการร่วมทุน ดังนี้

1. ลักษณะโครงการ

ปัจจุบัน บริษัท โซลาร์ต้า จำกดั อย่รูะหว่างการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยโครงการยอ่ ยจำนวน 8 โครงการ ขนาดกาํ ลังการผลิต รวม 34.25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก ที่ใช้พลังงานทดแทน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 8 บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2554 - 2555

2. ผู้ร่วมทุนและขนาดรายการ

ผู้ร่วมทุนในโครงการประกอบด้วย

- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

- บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

การเข้าลงทุนในโครงการใช้เงินทุนของบริษัทฯ คิดเป็นเงินลงทุนส่วนทุนประมาณ 595 ล้านบาท ซึ่ง ถือเป็นรายการขนาดเล็ก (รายการที่มีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ) ตามเกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทนจากการเปรียบเทียบจำนวนเงินลงทุนทั้งจำนวนกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยมูลค่าการลงทุนคิด เป็นร้อยละ 0.86 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนโครงการ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการตามสัดส่วนการลงทุน และการเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนา โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด และแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน หากมีความก้าวหน้าของ โครงการเป็นประการใด บริษัทฯ จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
ทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
0 2794 9515-6
โทรสาร 0 2794 9929

Attachments

  • 2011-01-14_RATCH01_TH.pdf (Size: 137,743 bytes)