To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ขอยกเลิกการนาส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบ

Backพฤศจิกายน 30, 2553

RH 514 /2553

30 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง ขอยกเลิกการนาส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการนาส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและสิ้นงวดบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่การนาส่งงบการเงินประจาปี 2545 เป็นต้นมานั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งยกเลิกการนาส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยให้มีผลตั้งแต่การนาส่งงบการเงินประจาปี 2553 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางดรุณี อภินรเศรษฐ์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
ทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ 0-2794-9810
โทรสาร 0-2794-9919

Attachments

  • 2010-11-30_RATCH_TH.pdf (Size: 88,536 bytes)