To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

เชิญเสนอวาระการประชุม หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

Backกันยายน 15, 2553

RH 368/2553

15 กันยายน 2553

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันคณะกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัทฯ จะเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 หุ้น ถือหุ้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่อง รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน ช่องทางเสนอเรื่อง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่www.ratch.co.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนพพล มิลินทางกูร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9929

Attachments

  • 2010-09-15_RATCH_TH.pdf (Size: 46,539 bytes)