To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
2557 2558 2559 2560* 2561*
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.96 2.23 2.42 2.44 2.22
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.16 0.19 0.20 0.32
EBITDA (ล้านบาท) 10,175 8,645 9,324 9,236 9,600
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ) 10.70 9.16 9.87 9.73 9.84
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 41.92 41.59 42.98 41.16 41.34
กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.33 2.20 4.25 4.16 3.85

หมายเหตุ
* ข้อมูลปี 2560 - 2561 จัดทำตามนโยบายการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง