This printed article is located at https://investor-th.ratch.co.th/chairman_message.html

Message from the chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปี 2562 เป็นปีที่ 19 ที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องและเต็มความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและแสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนทั้งด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้สามารถสร้างรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้บรรลุผลสำเร็จทั้งในมิติเวลา คุณภาพ และค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะเพื่อนบ้านที่ดี ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมกับเร่งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะเป็นรากฐานและพลังที่แข็งแกร่งที่จะช่วยให้ องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมเติบโตตามทิศทางอย่างเท่าทันท่ามกลางสภาวะความผันผวนทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็ว และสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ในฐานะพลเมืองธุรกิจที่รับผิดชอบและคำนึงถึงอยู่เสมอในการ ประกอบธุรกิจ คือ ประโยชน์โดยภาพรวมของสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกาสากล

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นธุรกิจหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,655.07 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 7,159.19 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 1,495.88 เมกะวัตต์ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม ในปี 2562 จำนวน 298.84 เมกะวัตต์ จากการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย การเข้าลงทุนซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าผู้ผลิไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี และจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม ได้แก่ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซน้ำน้อย ใน สปป. ลาว ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการตามแผนฟื้นฟูเหตุการณ์เขื่อนดินย่อยทรุดตัวเมื่อกลางปี 2561 จนสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ได้ตามแผน นอกจากนี้ยังมีการเข้าลงทุนพัฒนาโครงการ ที่จะทยอยเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยโครงการที่มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2563 ได้แก่ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี โรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย โครงการที่มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2564 ได้แก่ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ โครงการที่มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2567 และปี 2568 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม หินกอง จังหวัดราชบุรี ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งสร้างพลังร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ คาดว่าการลงทุนที่กล่าวมานี้จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีก 1,495.88 เมกะวัตต์

เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจอื่น ปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า สายต่างๆ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย- มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - สำโรง) ซึ่งทั้งสองโครงการมีกำหนดเริ่มให้บริการในปี 2564 และจากไลฟ์สไตล์และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัล บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการจากธุรกิจอื่น จึงได้ลงทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดินและโครงการ โครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย โดยพิจารณาเข้าลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ แข็งแกร่ง ซึ่งนอกเหนือจากผลตอบแทนที่จะได้รับแล้ว ยังเป็นการสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร ที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไปด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินปี 2562 บริษัทฯ ยังมีกำไรอยู่ในระดับที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 43,220.07 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีเป็นจำนวน 5,963.28 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ได้แก่ การได้รับการประกาศ คงอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ในระดับเทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศที่ระดับ AAA, BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody's Investors Service ตามลำดับ และได้รับการปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของรัฐบาลไทย จากเดิมที่ "Stable" หรือ "คงที่" เป็น "Positive" หรือ "เชิงบวก" จาก Moody's Investors Service ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทุกกระบวนการในการทำงานได้คำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กำกับดูแลให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริตและคอร์รัปชั่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ดังจะสะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จากการได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ที่ระดับ "ดีเลิศ" การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเต็มร้อยละ 100 ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 รางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืนประเภท "Rising Star Sustainability Awards" ประจำปี 2562 รางวัลเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2562 รางวัลบูธยอดเยี่ยมในการนำเสนอข้อมูล และบริการแก่ผู้เข้าชมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจร แห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 และรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2562 ระดับ "Platinum" เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ โดยได้ยื่นขออนุสิทธิบัตร "ระบบผลิตไฟฟ้าและ ไอน้ำ (Cogeneration) ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องยนต์แก๊ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตสูง" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือน มีนาคม 2563

การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทฯ คำนึงถึงและมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในการแก้หรือบรรเทาปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในมิติต่างๆ อาทิ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โครงการพลังงานชุมชน โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง กิจกรรมพนักงานจิตอาสา และโครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพใน สปป. ลาว เป็นต้น โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อรักษาแหล่งกักเก็บ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกการแบ่งปันและการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ตอบแทนสังคมในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะและความไว้วางใจในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการบริหารจัดการและทิศทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ โดยการดูแลความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะสามารถนำพาบริษัทฯให้ก้าวเดินและเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน


(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2021. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.